Είστε εκτός σύνδεσης.

COPPA

Most trustworthy creative apps for children! Sumo offers SAFE online tools for everyday creative needs and educational purposes.

Το απόρρητό σας είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Αντίστοιχα, αναπτύξαμε αυτήν την Πολιτική για να κατανοήσετε πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, επικοινωνούμε και αποκαλύπτουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικές πληροφορίες. Τα ακόλουθα περιγράφουν την πολιτική απορρήτου μας:

(1) Πριν ή κατά τη στιγμή της συλλογής προσωπικών πληροφοριών, θα προσδιορίσουμε τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται οι πληροφορίες.

(2) Θα συλλέξουμε και θα χρησιμοποιήσουμε προσωπικές πληροφορίες αποκλειστικά με στόχο την εκπλήρωση των σκοπών που καθορίζονται από εμάς και για άλλους συμβατούς σκοπούς, εκτός εάν λάβουμε τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου ατόμου ή όπως απαιτείται από τη νομοθεσία.

(3) Θα διατηρήσουμε προσωπικές πληροφορίες μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση αυτών των σκοπών.

(4) Θα συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες με νόμιμα και δίκαια μέσα και, όπου χρειάζεται, με τη γνώση ή τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου ατόμου.

(5) Τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να σχετίζονται με τους σκοπούς για τους οποίους πρόκειται να χρησιμοποιηθούν και, στο βαθμό που είναι απαραίτητο για αυτούς τους σκοπούς, θα πρέπει να είναι ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα.

(6) Θα προστατεύσουμε τις προσωπικές πληροφορίες με εύλογες διασφαλίσεις ασφαλείας έναντι απώλειας ή κλοπής, καθώς και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης, αντιγραφής, χρήσης ή τροποποίησης.

(7) Θα κάνουμε άμεσα διαθέσιμες στους πελάτες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές μας σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών.

(8) Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων χρήσης ιστότοπου, τη βελτίωση της υπηρεσίας μας και την ενεργοποίηση των λειτουργιών επαναληπτικού μάρκετινγκ του Google AdWords. Αυτό γίνεται με τη χρήση «cookies» - αρχείων κειμένου με ανώνυμες τεχνικές πληροφορίες. Δεν συλλέγουμε στοιχεία αναγνώρισης μέσω της χρήσης του συστήματος επαναληπτικού μάρκετινγκ της Google.

(9) Δεσμευόμαστε να διεξάγουμε τις δραστηριότητές μας σύμφωνα με αυτές τις αρχές, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι προστατεύεται και διατηρείται το απόρρητο των προσωπικών πληροφοριών.