Bạn đang offline.

COPPA

Most trustworthy creative apps for children! Sumo offers SAFE online tools for everyday creative needs and educational purposes.

Sự riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Theo đó, chúng tôi đã phát triển Chính sách này để bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng, truyền đạt và tiết lộ cũng như sử dụng thông tin cá nhân. Sau đây phác thảo chính sách bảo mật của chúng tôi:

(1) Trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xác định mục đích thu thập thông tin.

(2) Chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân chỉ với mục đích hoàn thành các mục đích do chúng tôi chỉ định và cho các mục đích tương thích khác, trừ khi chúng tôi nhận được sự đồng ý của cá nhân có liên quan hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

(3) Chúng tôi sẽ chỉ giữ lại thông tin cá nhân miễn là cần thiết để thực hiện các mục đích đó.

(4) Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân bằng các biện pháp hợp pháp và công bằng, khi thích hợp, với sự hiểu biết hoặc đồng ý của cá nhân có liên quan.

(5) Dữ liệu cá nhân phải phù hợp với mục đích sử dụng và, trong phạm vi cần thiết cho những mục đích đó, phải chính xác, đầy đủ và cập nhật.

(6) Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin cá nhân bằng các biện pháp bảo vệ hợp lý chống mất mát hoặc trộm cắp, cũng như truy cập trái phép, tiết lộ, sao chép, sử dụng hoặc sửa đổi.

(7) Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin sẵn có cho khách hàng về các chính sách và thông lệ của chúng tôi liên quan đến việc quản lý thông tin cá nhân.

(8) Chúng tôi sử dụng Google Analytics để thu thập số liệu thống kê sử dụng trang web, cải thiện dịch vụ của chúng tôi và để kích hoạt các tính năng tiếp thị lại của Google AdWords. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng "cookie" - tệp văn bản có thông tin kỹ thuật ẩn danh. Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng nào thông qua việc sử dụng hệ thống tiếp thị lại của Google.

(9) Chúng tôi cam kết tiến hành hoạt động kinh doanh của mình theo các nguyên tắc này để đảm bảo rằng tính bảo mật của thông tin cá nhân được bảo vệ và duy trì.